Refund policy

Idézés az Általános szerződési feltételünkből:

7. Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az (*)4. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt jótállási és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8. Jótállás

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Kereskedő jótállásra köteles. A jótállás határideje a termék Ön részére való átadásától számított 3 nap az elállási határidővel egyezően. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék az Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérheti, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne; ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben Ön a termék átvétele után azonnal észlelt hibája miatt az átvételtőlszámított három (3) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Amennyiben fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A Kereskedő a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó részére átadni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az alábbi adatokat: a fogyasztó neve és címe, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak az NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a termék megnevezése, vételára; a vásárlás időpontja; a hiba bejelentésének időpontja; a hiba leírása; a szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény; a kifogás rendezésének módja. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.

 

9. Az elállási jog ismertetése és gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

A fogyasztói szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet értelmében Ön a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére írásban postai úton vagy elektronikus levelező rendszeren keresztül. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A nyilatkozatban fel kell tüntetnie a vásárolt terméket, a számla adatait, a bruttó végösszeget és az elállás okát. Felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy az elállás nem gyakorolható a joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen, eredeti csomagolásában a csomagban érkezett számla egyidejű megküldésével juttatja vissza. A teljes vételárat csak valamennyi megrendelt és átvett termék hiánytalan visszaszolgáltatása esetén áll módunkban visszafizetni. Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétőlszámított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költség Ön által viselt részét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A megrendelt terméket sértetlen állapotban, a számlával, vagy annak másolatával, az Ön bankszámlaszámával a vételár visszautalásához postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a címünkre: 6430 Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6.. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

*[ÁSZF 4. pontja]

4. Megrendelés

A webáruház kínálata a főoldalon található termékre vagy annak nevére kattintva érhető el, továbbá telefonon a bal oldaldi menüsáv megnyitásakor elérhető ,,Vásárlás" menüpont alatt, nagyobb kijelzőn a közvetlen felül elhelyezkedő menü ,,Vásárlás" felirata alatt.  A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, tartalmazza a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében megállapított általános forgalmi adót. A termékek vételára tartalmazza a belföldi (Magyarország területe) kiszállítás költségét. Külföldi rendelés esetén a szállítási költség a megrendelés véglegesítésénél lesz feltüntetve, amely országonként eltérő. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a tennessi.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az általunk feltüntetett termékképek publikálása során törekszünk, hogy azok a valóságnak megfelelőek, élethűek legyenek a termékek tulajdonságait illetően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékek színeit illetően lehetnek apróbb eltérések – ez természetesen abból is adódhat, hogy az Ön által használt készülék kijelzője hogyan jeleníti meg ezeket. A megrendelni kívánt terméket, a kiválasztás után a „Hozzáadom a kosárhoz” ikonra kattintva tudja a kosárba helyezni. Amennyiben több terméket helyezett a kosárba és végül nem kívánja mindet megrendelni, akkor lehetősége van azok eltávolítására a kosárból. Összeállított rendelését megtekintheti az oldal jobb felső sarkában elhelyezett „Kosár” ikonra kattintva. Amennyiben a tennessi.hu minden gondossága ellenére hibás ár kerül a web-áruház felületére, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától. A megrendelést a Kereskedő weboldalán keresztül fogadja el, ha ahhoz Ön a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A fizetés oldalon láthatja a rendelés végösszegét, amely már tartalmazza a szállítási költséget is. A Kereskedőt az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendeléssel elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, így vásárlás előtt mindenképp olvassa át részletesen. A Kereskedő az Ön vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ön részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétőlszámított 72 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor a Felek ajánlati kötöttsége, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden továbbifeltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A visszaigazoló e-mail megérkezésével érvényes szerződés jön létre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a regisztráció során, vagy vendégként megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket, a választott fizetési és szállítási módot. Előfordulhat, hogy nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail az Ön levelezésirendszerébe. Kérjük, ezen esetben jelezze felénk, hogy a problémát orvosolni tudjuk. A visszaigazolás hiányát okozhatja egy elgépelt e-mailcím, a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb rendszerhiba. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben hibát észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze, ha a rendelést leadta, azonban annak tartalmát módosítani kívánja, úgy haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeinken, így a csomag módosítható még a szerződés teljesítése előtt. Amennyiben a rendelését le kívánja mondani – és a szerződés teljesítésére még nem került sor – úgy kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunknak 3 munkanapon belül. Ebben az esetben készítse elő a rendelés sorszámát és az E-mailben kapott rendelést megerősító bizonylatot. Amennyiben a lemondásra a kiszámlázás és kiszállítás után került sor, abban az esetben a szállítási költség Önt terheli.